Contoh Bacaan Mad Wajib Muttasil

Mad wajib muttasil adalah bacaan yang wajib dibaca oleh umat Islam ketika melaksanakan shalat. Berbeda dengan mad sunnah, mad wajib muttasil adalah bacaan yang harus dilakukan secara konsisten dan tepat. Bacaan tersebut hanya boleh dilakukan dalam bahasa Arab, dan tidak boleh diterjemahkan ke bahasa lain. Contoh bacaan mad wajib muttasil adalah sebagai berikut.

Fatihah

Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Qur’an, yang berisi 7 ayat. Bacaan mad wajib muttasil untuk Fatihah adalah sebagai berikut: “Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmi-d-din. Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in. Ihdina-ssirat al mustaqim. Siratallaziina an’amta ‘alaihim, ghairil maghduubi ‘alaihim walad-dallin.”

Surah Al-Baqarah

Surah Al-Baqarah adalah surah kedua dalam Al-Qur’an, yang berisi 286 ayat. Bacaan mad wajib muttasil untuk Surah Al-Baqarah adalah sebagai berikut: “Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad.”

Surah Ali-Imran

Surah Ali-Imran adalah surah ketiga dalam Al-Qur’an, yang berisi 200 ayat. Bacaan mad wajib muttasil untuk Surah Ali-Imran adalah sebagai berikut: “Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Qul a’uzu birabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Wa min sharrin naffaa-thati fil ‘uqad. Wa min sharri hasidin idha hasad.”

Surah An-Nisa

Surah An-Nisa adalah surah keempat dalam Al-Qur’an, yang berisi 176 ayat. Bacaan mad wajib muttasil untuk Surah An-Nisa adalah sebagai berikut: “Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Qul ya ayyuhal lazeena ‘amanu kutiba ‘alaykumu-l-qisasu fee-l-qitaali wala tatadu ‘ala-l-qitaali illa bi-l-ma’ruuf wa la yazlimu-l-mazluma wa la taqumu ahadun mina-l-mu’minin.”

Surah Al-Maidah

Surah Al-Maidah adalah surah kelima dalam Al-Qur’an, yang berisi 120 ayat. Bacaan mad wajib muttasil untuk Surah Al-Maidah adalah sebagai berikut: “Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Qul a’uzu birabbil kafirina. Ma lahum bi-llahi min waliyyin wa la na’budu maa lahum min dunin. Wa la yastakhlifina khilaafan ila ma anzala Allahu.”

Surah Al-An’am

Surah Al-An’am adalah surah keenam dalam Al-Qur’an, yang berisi 165 ayat. Bacaan mad wajib muttasil untuk Surah Al-An’am adalah sebagai berikut: “Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Qul yaa ayyuhal lazeena ‘amanu la taqumu ahadun mina-l-mu’minina wala taqumu ahadun mina-l-kafirina wa la tusallimu ahadun ‘ala ahad.”

Surah Al-A’raf

Surah Al-A’raf adalah surah ketujuh dalam Al-Qur’an, yang berisi 206 ayat. Bacaan mad wajib muttasil untuk Surah Al-A’raf adalah sebagai berikut: “Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Qul ya ayyuhal lazeena ‘amanu la takunu qawwamun ‘ala nisa’i-kum wa la tanfu shuhum wa qad nafa’a nafsakum wa nafsul mawlakum wa nafsun harthun lakum.”

Surah Al-Anfal

Surah Al-Anfal adalah surah kedelapan dalam Al-Qur’an, yang berisi 75 ayat. Bacaan mad wajib muttasil untuk Surah Al-Anfal adalah sebagai berikut: “Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Qul yaa ayyuhal lazeena ‘amanu la taqumu ahadun mina-l-mu’minina wala tusallimu ahadun ‘ala ahad.”

Surah At-Taubah

Surah At-Taubah adalah surah kesembilan dalam Al-Qur’an, yang berisi 129 ayat. Bacaan mad wajib muttasil untuk Surah At-Taubah adalah sebagai berikut: “Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Qul yaa ayyuhal lazeena ‘amanu la taqumu ahadun mina-l-mu’minina wala tusallimu ahadun ‘ala ahad.”

Kesimpulan

Mad wajib muttasil adalah bacaan yang wajib dibaca oleh umat Islam ketika melaksanakan shalat. Beberapa contoh bacaan mad wajib muttasil yaitu Fatihah, Surah Al-Baqarah, Surah Ali-Imran, Surah An-Nisa, Surah Al-Maidah, Surah Al-An’am, Surah Al-A’raf, Surah Al-Anfal, Surah At-Taubah dan lain-lain. Bacaan mad wajib muttasil ini harus dilakukan secara konsisten dan tepat, dengan menggunakan bahasa Arab, tanpa menerjemahkan ke bahasa lain.